విశ్వ రూపమిదివో విష్ణు రూపమిదివో

విశ్వ రూపమిదివో విష్ణు రూపమిదివో
శాశ్వతులమైతిమి ఇంక జయము మా జన్మము

కొండ వంటి హరి రూపు గురుతైన తిరుమల

పండిన వృక్షములే కల్పతరువులు

నిండిన మృగాదులెల్ల నిత్య ముక్త జనములు

మెండుగ ప్రత్యక్షమాయె మెలువొ నా జన్మము

మేడవంటి హరి రూపు మించైన పైడి గోపురము

ఆడనే వాలిన పక్షులు అమరులు

వాడల కోనేటి చుట్ల వైకుంఠ నగరము

ఈడ మాకు పొడ చూపే ఇహమే పో పరము

కోటిమదనుల వంటి గుడిలో చక్కని మూర్తి

ఈటులేని శ్రీ వేంకటేశుదితడు

వాటపు సొమ్ములు ముద్ర వక్షపుటలమేల్మంగ

కూటువై నన్నేలితి ఎక్కువవో నా తపమూ

VISWA-ROOPAMIDIGO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: